Şube Müdürlükleri

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü


 

Figen SEZER-Şube Müdürü

 

Aydın’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın’nın Sultanhisar İlçesinde tamamladı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1987 yılında Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.

1993 yılında Aydın Emniyet Müdürlüğü’nde memuriyete başladı. 2001-2006 yıllarında Kütahya İl Tarım Müdürlüğü-Kontrol Şube Müdürlüğünde Mühendis (Gıda Kontrolörü), 2006-2010 yıllarında Muğla-Yatağan İlçe Tarım Müdürlüğünde Mühendis (Gıda Kontrolörü) olarak görev yaptı.

Bakanlığımızın 2010 yılında açmış olduğu görevde yükselme sınavını kazanarak, Kars İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne Gıda ve Yem Şube Müdürü olarak atandı. 2010-2013 yıllarında Kars’ta Gıda ve Yem Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılı Nisan ayında Gıda ve Yem Şube Müdürü olarak İlimize atanan SEZER, 18 Temmuz 2016 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 19 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 2018 yılına kadar Arazi Edindirme Şube Müdürü olarak görev yapmıştı.


 

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu
tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,

b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin
üretim, işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve
toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,

c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin
ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,

ç) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği
yönüyle denetimlerini yapmak,

d) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel
şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme
işlemlerini yürütmek,

e) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde
belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,

f) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek,
kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,

g) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili
olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,

ğ) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak,
tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve
projeleri uygulamak,

h) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube MüdürlüğüAydın ÇELİK-​Şube Müdürü

24.04.1978 yılında Milas’ta doğdu. İlkokulu Aydın Söke Çeltikçi İlkokulu’nda Ortaokulu Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1996 yılında Isparta Şarkikaraağaç Veteriner Sağlık Meslek Lisesi’ni bitirerek 26.01.1998 tarihinde Zonguldak Çaycuma İlçesi’nde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak memuriyet hayatına başladı. 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirerek 2004 yılında Tarım Bakanlığı’nın açmış olduğu unvan değişikliği sınavını kazanarak mühendis kadrosuna atandı. 2005 yılında Çukurova Üniversitesi’nde tarımsal havacılık ve biyolojik mücadele konusunda yüksek lisansını tamamladı. 2004 yılında tedviren Çaycuma İlçe Müdürlüğü görevine getirildi. 2004-2010 yılları arasında Çaycuma İlçe Tarım Müdürlüğü görevini yürüttü. 2010 yılında Bakanlığımızın açmış olduğu görevde yükselme sınavında başarılı olarak Şanlıurfa İli’ne Proje İstatistik Şube Müdürü olarak atandı. Bakanlığımızın yeniden yapılanmasından sonra Şanlıurfa Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü olarak görev yaptı. 27.11.2012 tarihinde Aydın’da Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü olarak göreve başladı. Aydın ÇELİK evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,

ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,

d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek,

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek,

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,

j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek.

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek,

n) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

ö) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,

p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,

ş) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek,

t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek,

u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,

ü) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.

v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

y) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,

z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.

bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

Aydın TARI-Şube Müdürü
1962 yılı Kasım ayında Aydın 'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Aydın'da bitirerek 1980-81 öğrenim yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandı. 1985 yılında mezun olarak diplomasını aldı. Askerlik görevini Ankara'da tamamladı. 1988 yılına kadar Sivas İli Et ve Balık Kurumunda çalıştı. Bakanlığımızın açtığı sınav sonucu 15 Eylül 1988 tarihinde Bitlis İl Müdürlüğümüz Güroymak İlçesinde atanarak 3 yıl İlçe Müdürü olarak görev yaptı. 1991 yılında Giresun İline ataması yapıldı. Güce İlçe Müdürü ve Keşap İlçesinde Veteriner Hekim olmak üzere toplam 11 yıl çalıştı. 2002 yılında tayin olduğu İlimiz Çine ilçesinden 2006 yılında İl merkezine tayin oldu. 02 Eylül 2013 tarihinden itibaren ise Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 erkek çocuk babasıdır.


Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği Ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün Görevleri


a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,

b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek

c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,

ç) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,

d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,

ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,

j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,

k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,

m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,

n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,

o) Hayvancılık üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

ö) Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve denetlenmek,

p) İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve türevleri ile
bunlarla iştigal eden işletme ve tesislerle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslar ve yetkiler doğrultusunda yürütmek,

r)  Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş
veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunları mevzuatta
belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle denetlemek.

s) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak,
tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve
projeleri uygulamak,

ş) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü


Hatice GÜRGÜN- Şube Müdürü​

 

          1974 yılında Aydın İli Karacasu İlçesi'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nazilli'de tamamladı. 1996 yılında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı yılda Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı.

          1997 yılında sınıf öğretmeni olarak Bitlis İli'ne atandı. 1997-2002 yılları arasında Bitlis İli Ahlat İlçesi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda, 2002-2003 yılları arasında ise Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Türkoğlu Lisesi'nde ingilizce öğretmeni olarak görev yaptı. 2003 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğüne Mühendis olarak atandı. 2005 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

          06.09.2017 tarihinden itibaren vekaleten Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü olarak görev yapan Hatice GÜRGÜN, evli ve 2 çocuk annesidir.


Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün Görevleri

a) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiricilik ile pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

b) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,

c) Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak.

ç) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,

d) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,

e) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

f) Alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,

g) Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri yetiştiricilerine ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek,

ğ) Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,

h) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

ı) Av kotalarının takip ve denetimini yapmak

i) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini, avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini yapmak,

j) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve içsu alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,

k) Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin, uygulamasını takip ve kontrol etmek.

l) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek,

m) Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenlemek veya düzenletmek ve denetlemek,

n) İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütmek,

o) Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını sağlamak

ö) Balıkçılık idari binalarının işletilmesini sağlamak,

p) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü


 

Mehmet ÇAKMAK- Şube Müdürü V.

1963 Aydın doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini sırasıyla İncirliova, Nazilli ve merkez ilçelerinde tamamladı.1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden Jeodezi ve fotogrametri Mühendisi olarak mezun oldu.3 yıl özel sektörde görev yaptıktan sonra 1990 yılında Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge Müdürlüne Mühendis olarak atandı. 1992 yılında Tarım Reformu Aydın Bölge Müdürlüğünde görev yapmaya başladı.1994 yılından itibaren vekaleten yürüttüğü kamulaştırma, Toplulaştırma ve  Dağıtım Şube Müdürlüğü görevine 2003 yılında asaleten atandı.2006 -2011 yılları arasında Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.Bakanlığımızın 639 Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılanması sonucu Tarım Reformu Aydın Bölge Müdürlüğünün kapatılması sonucu İl Müdürlüğüne Araştırmacı olarak atandı. 2012 yılından itibarenTeknik Hizmetler Sınıfına geçiş yaparak Mühendis olarak görev yapmakta olduğu İl Müdürlüğünde, 2017 Aralık ayı itibariyle Arazi Toplulaştırması ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak,
b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,
c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,
ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,
d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak,
yaptırmak,

f) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri
yürütmek,

g) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili
çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su,
biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,

ğ) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,

h) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli
tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,

ı) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas
nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,

i) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan
projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak,

j) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda
bulunmak ve katılım sağlamak,

k) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve
uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak

l) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini
değerlendirmek, kontrol etmek,

m) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,

n) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

o) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy
oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek,

ö) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,

p) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak
koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,

r) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,

s) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını
sağlamak,

ş) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,

t) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun
projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve
uygulatmak,

u) İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım
tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.

ü) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı
çalışmaları yürütmek.

v) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak,
tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve
projeleri uygulamak,

y) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla, yapılacak
müracaatların ilk değerlendirmesini ve uygun görülenler için yer seçimi ön çalışmalarını
yapmak,

z) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin sekretarya hizmetlerini
yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek sağlamak ve çalışmaları koordine etmek,

aa) Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin uygulamalarını takip
etmek, izlemek ve değerlendirmek,

bb) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve
su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

cc) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını
belirlemek, köy imar planlarını ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

çç) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında, zorunluluk hali ve
Kanunun amaçları gözetilerek yürütülen tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanım izinleri,
satışlar, şerhler ve tahsis işlemlerini yürütmek,

dd) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

ee) Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,

ff) Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,

gg) Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,

hh) Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,

ıı) 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek,

ii) Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

jj) Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,

kk) Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,

ll) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,

mm) Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

nn) Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak,

oo) Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,

öö) Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak,

pp) Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak,

rr) Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

ss) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,

şş) 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,

tt) Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,

uu) Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


 

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Songül ÖZSAKARYA ÇİLİNGİR-Şube Müdürü

   1964 yılında asker çocuğu olarak Mardin ili Kızıltepe ilçesinde doğdu. Liseyi İstanbul Vefa Lisesinde, ilk üniversitesini Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Yüksek Okulunda, ikinci üniversiteyi de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde tamamladı. Öğretmen olarak Gaziantep ve Van illerinde 4 yıl çalıştı. 1992'de Tarım Bakanlığına geçerek Van İl Tarım Müdürlüğü Proje İstatistik Şubesinde çalışmaya başladı.1994 yılında Aydın İl Tarım Müdürlüğüne geçti. Bu tarihten itibaren ÇEY, Proje ve İstatistik, Hayvan Sağlığı, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şubelerinde görev aldı.1997-2011 yılları arasında Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2018 yılındaÇayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir. Orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.

KATILDIĞI MESLEKİ EĞİTİMLER

 1. Sığırlarda Dış Görünüşe Göre Sınıflandırma  BURSA 1999
 2. Ana Arı Üretimi ve Arıcılık Menemen İZMİR 1995
 3. Qualified AltaMate Operator SÖKE 2004
 4. Süt Sağım Makinaları Eğitimi SÖKE 2008
 5. Hayvancılık Mekanizasyonu Eğitimi SÖKE 2008
 6. AB Eğitim Proğramı "Projem Bölgem İçin" AYDIN 2009
 7. Uzman Tarım Yayımcısı Eğitimi SÖKE 2009
 8. Süt Sığırı Yetiştiriciliği Eğitici Yetiştirme Kursu SÖKE 2010
 9. Sunu Hazırlama ve Ders Anlatım Teknikleri İle Eğitim Araçları Kursu SÖKE 2011
 10. Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynakları ANKARA 2011
 11. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tarım İstatistikleri ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Eğitimi ANTALYA 2012-2014
 12. İletişim ve Beden Dili Eğitim Projesi AYDIN 2014
 13. Organik Tarım AYDIN 2015
 14. Stresi Yönetme Eğitimi AYDIN 2016
 15. Moderatörlük ve Problem Çözme Eğitimi ADANA 2016

  VERDİĞİ EĞİTİMLER
 1. Köy Bazlı İl ve İlçe Köylerde Süt Sığırcılığı ve Besicilik Kursları
 2. Uygulamalı Sılaj Teknikleri
 3. İlçelerdeki Teknik Elemanlara ÇMVA Eğitimi
 4. Hayvancılık Mekanizasyon Eğitimi
 5. Çiftçi ÇMVA Eğitim Toplantıları

               YAYINLAR

Büyük Baş Hayvanlarda "Dış Görünüşe Göre Sınıflandırma" Adlı Makale. AyTarım DergisiÇayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Görevleri:

(Değişik: 22.1.2018 tarihli ve 176000 sayılı Olur)

a) Çayır, mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait otlak ve çayırların tespit, tahdit ve tahsisi ile ilgili programlar hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmalarını sağlamak,

 

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya mülkiyetinde bulunan çayır ve meraların geliştirilmesi amacıyla imar, ıslah ve ihya tedbirlerini almak, mevzuata uygun kullanımını temin etmek için gerekli program ve projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,

 

c) Ekolojisi uygun olan bölgelerde ve marjinal alanlarda yapay mera kurulması için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

 

ç) Uygulanan ve uygulanacak olan projelerin personel, bütçe ve kredi ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılanması için programlar hazırlamak, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,

 

d) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak,

 

e) 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulacak tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin Tarım Reformu Genel  Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülecek çalışmalara katkı sağlamak,

 

f) İl genelinde, çayır ve mera ve yem bitkileri ile ilgili kurulan bilgi sistemlerine veri sağlamak,

 

g) Ülke hayvancılığının ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bununla ilgili yurtiçi ve yurtdışı projeler hazırlamak ve hazırlatmak, uygulamasını sağlamak, silaj yapımının yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak,

 

ğ) Kaba yem açığının kapatılabilmesi amacı ile verilen yem bitkileri desteklemelerine ilişkin teklifler geliştirmek takip etmek ve destekleme faaliyetlerini yürütmek,

 

h) Ekolojisi uygun olan bölgelerde ve marjinal alanlarda çok yıllık yem bitkileri üretiminin artırılması ve yapay çayır mera tesislerinin kurulması için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, bununla ilgili teşvik tedbirlerini almak ve uygulatmak,

 

ı) Sulu ve kuru tarım alanlarında yem bitkileri ve ot ve üretimini geliştirmek için gerekli projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,

 

i) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki yem bitkileri ürünlerinde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,

 

j) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, yem bitkileri üretim desenlerini belirlemek,

 

k) Yem bitkileri üretiminde ürün kaybını en aza indirecek önleyici işlemlerde bulunmak,

 

l) İl genelinde yem bitkisi ekiliş alanları, kaba yem üretim miktarı, silaj üretim miktarı, yem bitkileri ekiliş maliyetleri gibi konularda istatistiki bilgileri derlemek,

 

m) İl genelinde ekilişi ve satışı yapılan yem bitkilerinin satış fiyatlarının takibini yapmak,

 

n) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

 Yakup EZBER-Şube Müdürü 

Doğum Tarihi :  01.01.1964  Doğum Yeri :  GÜMÜŞHANE  Medeni Hali :  Evli ve 3 çocuk babası 

EĞİTİM BİLGİLERİ

1973-1978                              İlkokul (Erzincan-Çayırlı-Çaykent Köyü İlkokulu )

1978-1981                              Ortaokul(Erzincan-Çayırlı-Çaykent Köyü Ortaokulu)

1981-1984                              Lise ( Erzincan Lisesi-Parasız Yatılı Olarak )

1984-1988                              Üniversite ( Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü )

ÇALIŞMA DURUMU

1990-1992                              Çalışma Bakanlığı İstanbul Beyoğlu Sigorta Müdürlüğü (Muhasebe biriminde memur )

1992-1995                              Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü        ( Ziraat Mühendisi ), Kars Arpaçay Elsanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Müdür olarak)

1995-2012                              Aydın-Söke Zirai Üretim İşletmesi ve Ziraat Teknik Lisesi (Meslek Dersi Öğretmeni ve Mühendis)

                                               Aynı zamanda Şube Şefi olarak

                                               Aydın-Söke Tarımsal Mekanizasyon Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Kurslarda  Eğitimci Olarak)

2012 Ocak ayından  itibaren  Gıda,Tarım ve Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü  (Ziraat Mühendisi ) 

YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURSLAR

Türkiye-Almanya arasındaki İşbirliği ile gerçekleştirilen sulanabilir alanların sulama mekanizasyonu projesi nedeniyle:Sulama mekanizasyonu Zirai Üretim İşletmesi ve Ziraat Teknik Lisesi Müdürlüğü (SÖKE). Adana da Tarımsal Sulama, İngilizce ve Teknik İngilizce kursu ve Ankara'da Türk-Amerikan Derneğinde İngilizce Kursu.Örtü Altı Yetiştiriciliği ve Sulama, Seracılık Araştırma Enstitüsü (ANTALYA), Sulama ve Kapalı Alanların Drenajı (Berlin-Hamburg-Hannover-Frankfurt, ALMANYA,Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitici Kursu, ADÜ Eğitim ve Ziraat Fakültesi (AYDIN)

 Aynı proje nedeniyle; İngiltere-Reading Üniversites'inde Tarımsal Yayım ve iletişim ve İngilizce kursu ve İngiltere-Silsoe Kolleji'nde Tarımsal Sulama Yöntemleri kursu.

Söke Halk Eğitim Merkezi'nde Bilgisayar Kursu

İsrail'de; Modern Sulama Metodları kursu

Ankara UTEM Proje Hazırlama ve Proje döngüsü Yönetimi. 

YAYINLAR

TKB Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Müdürlüğü 'SULAMA PROJELERİNİN YAPIMI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ KİTABI' 2010. Seralarda Sulama Uygulamaları Ders Notları, Damla sulama Yöntemi Ders Notları

 NİTELİKLER; Yabancı Dil  İngilizce (İyi Derecede), Bilgisayar Microsoft Office 2003-2007-Windows 7 (Microsoft Word-Microsoft Excel )

 

Kırsal Kalkınma Ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünün Görevleri

 

a) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
b) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin
ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,
c) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği
teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
ç) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar,
tarım ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,
d) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin
ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak
kullanılmasını takip ve kontrol etmek, Bakanlığın ilgili konularda hazırladığı plan ve
programların uygulanmasını sağlamak,
e) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile
ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,
f) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça
belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,
g) Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,
ğ) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
h) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak,
tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve
projeleri uygulamak,
ı) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
i) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube MüdürlüğüAdem KAPLAN-Şube Müdürü

1970 yılında Yozgat İli Sorgun İlçesi Küçükköhne köyünde doğdu. İlkokulu köyde, ortaokulu Sorgun ilçesinde ve liseyi Amasya Gökhöyük Ziraat Meslek Lisesinde tamamladıktan sonra Ekim 1988 tarihinde Ağrı İl Tarım Müdürlüğü’ne ataması yapıldı. Burada 3 yıl görev aldıktan sonra Edirne İli Süloğlu İlçe Tarım Müdürlüğüne tayin oldu. 1991 yılında girdiği, Trakya Üniversitesi MYO Seracılık bölümünden 1993 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl başladığı, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Edirne ilinde 4 yıl çalıştıktan sonra 1995’de Hatay İl Tarım Müdürlüğüne ataması yapıldı ve burada da 9 yıl çalıştıktan sonra Bakanlığımızın açmış olduğu unvan değişikliği sınavını kazanarak 2004 yılında Aydın İl Müdürlüğünde Mühendis olarak atandı. Burada 7 yıl görev yaptıktan sonra Bakanlığımızın açmış olduğu görevde yükselme sınavını kazanarak 30 Mayıs 2011 tarihinde Ağrı İl Tarım Müdürlüğü’ne Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürü olarak atandı. Bakanlığımızın yeniden yapılanmasından sonra Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 03 Ağustos 2012 tarihinde Aydın İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne atandı. Evli ve 2 kız 1 erkek çocuk babasıdır.Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünün Görevleri

a)
İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin

çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,

b) İl yayım programlarının görev alanları ile ilgili kısmını hazırlamak ve program
gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yaparak; ilin yayım programını ildeki tarımsal sorunların çözümüne ve belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım programının ve programlarla ilgili gerçekleşmelerin Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve
merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.

ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak,
tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin
oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,

d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin
dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime
göndermek,

e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını
yürütmek ve koordine etmek,

f) İstatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık
merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik
Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin
zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

g) Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine
ilişkin çalışmalar yapmak,

ğ) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki tarım
sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası uygulamalarının
yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

h) Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii
Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları
yürütmek,

ı) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde
Bakanlığımızla ile ilgili çalışmaları yürütmek.

i) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve
yaptırmak,

j) Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer mevzuat düzenlemeleri
kapsamdaki çalışmaları yürütmek,

k) İl müdürlüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi ilgilendiren konular başta olmak
üzere şubeler arası koordinasyonu sağlamak,

l) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve
tanıtım çalışmaları yapmak,

m) Köy ve beldelerde istihdam edilen Tar-Gel personelinin yeni çalışma alanlarının
planlanması, faaliyetleri, eğitimleri ve yer değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

n) Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev ekonomisi konularında eğitim ve yayım
çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

o) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak, eğitim
ihtiyacına dayalı plan ve programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve
değerlendirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek, kadının durumu ve
sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüCihat YILDIRIM
İdari ve Mali İşler Şube Müdürü1970 yılında Anamur’da doğdu. ilk ve orta öğrenimini Anamur’da tamamladı.
1992 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.
1992 yılında Tekel Genel Müdürlüğü Diyarbakır Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü’nde Tütün Teknoloji Mühendisi olarak göreve başladı.
1992-2010 yılları arasında Tekel Genel Müdürlüğü bünyesinde idari ve teknik kadrolarda görev yaptı.
2010 yılından itibaren Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yapmakta iken 2018 yılında İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görevlendirildi.
İngilizce bilen Cihat YILDIRIM evli ve iki çocuk babasıdır.İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri


a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu
oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak,

ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,

f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,


g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

ğ) İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak ve Bakanlığın bilişim
teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek,

h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

i) İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak,

k) İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak,

n) İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

o) İlgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini sağlamak,

ö) İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,

ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

''